U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation - Regulation ((EU) 2016/679 - GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane kompanije MOVEM & CO D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu: Movem) podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

1. Rukovalac podataka

MOVEM & CO D.O.O. BEOGRAD je kompanija koja je organizovana i posluje prema zakonima Srbije, čije je glavno sedište na adresi Zemunska 22, Beograd, matični broj: 17158015.

 

2. Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju 

Movem obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

- Ime i prezime
- Adresa prebivališta (grad, opština, država)
- Broj telefona
- E mail adresa

 

3. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Movem podatke o ličnosti obrađuje na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose, a davanje saglasnosti je dobrovoljno.

Movem podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

- pristupanja lica na koje se podaci odnose Movem Fashion Privilege klubu u kom slučaju ostvaruje pravo da koristi nagradne popuste pri kupovini u maloprodajnim objektima Movem-a, da bude obaveštavan o svim trenutnim važećim akcijama i promocijama, kao i da koristi pogodnosti pri kupovini i/ili korišćenju usluga u kompanijama sa kojima Movem uspostavi takvu saradnju, a u skladu sa Pravilnikom Movem Fashion Privilege kluba;
- nuđenja robe iz prodajnog asortimana Movem-a putem direktonog marketinga, što podrazumeva obaveštavanje korisnika o različitim pogodnostima i važećim akcijama u maloprodajnim objektima;
- informisanja o aktivnostima i ponudama Movem-a kroz Newsletter;

 

4. Primaoci ličnih podataka

Movem podatke o ličnosti ne prodaje, ne poklanja i ne iznajmljuje.

Movem ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, prosledi:

- Pravnim savetnicima;
- državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;
- trećim licima sa kojima Movem ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima.

Podaci o ličnosti se ne iznose iz Republike Srbije.

 

5. Rok čuvanja podataka o ličnosti 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Takođe, prestankom članstva u Movem Fashion Privilege klubu, Movem prestaje da čuva Vaše lične podatke na kompanijskom softveru, doklLične podatke za slanje Newsletter-a Movem prestaje da čuva Vašom odjavom sa liste/prijave za slanje Newsletter-a.

 

6. Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti 

Možete da tražite pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno ograničenje obrade, a imate i pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka. Takođe, imate pravo na opoziv pristanka.

U nastavku dajemo objašnjenje za svaki od ovih zahteva. U svakom od ovih slučajeva vas molimo da pošaljete poruku elektronskom poštom na cservice@movem.co.rs ako želite da iskoristite neko od svojih prava ili ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa privatnošću. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pristup Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo o vama i da saznate detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koje ih svrhe koristimo, kao i druge informacije predviđene Zakonom.

Ispravka Movem preduzima primerene mere da obezbedi da informacije koje o vama čuvamo budu tačne i kompletne. Međutim, ako ne verujete da je tako, možete da zatražite da se one dopune ili isprave.

Brisanje U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se vaši lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se čuvaju vaši lični podaci koje smo prikupili ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, to se mora uskladiti sa drugim činiocima. Na primer, možda nećemo moći da ispunimo vaš zahtev zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza.

Ograničavanje vršenja obrade U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se ograniči obrada vaših ličnih podataka, na primer, kada smatrate da su vaši lični podaci koje čuvamo netačni ili kada mislite da više nije potrebno da ih čuvamo.

Prenosivost podataka U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da izvršimo prenos vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili trećem licu.

Prigovor Imate pravo da uložite prigovor ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite. Međutim, molimo vas da imate u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.

Povlačenje saglasnosti Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost.

 

7. Pravo na pritužbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

 

8. Kontakt 

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, molimo Vas da pošaljete poruku na neku od sledećih adresa:

Email: cservice@movem.co.rs
Pošta: Zemunska 22, Beograd