U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation - Regulation ((EU) 2016/679 - GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane MOVEM & CO D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu: Movem) podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

1. Rukovalac podataka

MOVEM & CO D.O.O. BEOGRAD je kompanija koja je organizovana i posluje prema zakonima Srbije, čije je glavno sedište na adresi Zemunska 22, Beograd. 

2. Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti 

U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti koje propisuje GDPR, Movem je imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese: 

Email: cservice@movem.co.rs
Pošta: Zemunska 22, Beograd

3. Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći 

Movem obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

- Ime i prezime
- Adresa prebivališta (grad, opština, država)
- Broj telefona
- E mail adresa

4. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Movem podatke o ličnosti obrađuje na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

Movem podatke o ličnosti obrađuje u cilju: 

- pristupanja lica na koje se podaci odnose Movem Fashion Privilege klubu u kom slučaju ostvaruje pravo da koristi nagradne popuste pri kupovini u maloprodajnim objektima Movem-a, da bude obaveštavan o svim trenutnim važećim akcijama i promocijama, kao i da koristi pogodnosti pri kupovini i/ili korišćenju usluga u kompanijama sa kojima Movem uspostavi takvu saradnju, a u skladu sa Pravilnikom Movem Fashion Privilege kluba;
- nuđenja robe iz prodajnog asortimana Movem-a putem direktonog marketinga, što podrazumeva obaveštavanje korisnika o različitim pogodnostima i važećim akcijama u maloprodajnim objektima;
- informisanja o aktivnostima i ponudama Movem-a kroz Newsletter;

5. Primaoci ličnih podataka

Movem podatke o ličnosti ne prodaje, ne poklanja i ne iznajmljuje.

Movem ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, prosledi:

- Pravnim savetnicima;
- državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;
- trećim licima sa kojima Movem ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima. 

Podaci o ličnosti se ne iznose iz Republike Srbije.

6. Rok čuvanja podataka o ličnosti 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose. 

7. Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Movema-a. 

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose. 

Lice na koje se podaci odnose, pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo Movem-u primi od njega, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Movema-a, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Movem-a, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

8. Pravo na žalbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

9. Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti 

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno. 

10. Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje

Movem koristi podatake o ličnosti: 

- u cilju nuđenja robe iz prodajnog asortimana Movem-a putem direktonog marketinga i/ili informisanja o aktivnostima i ponudama Movem-a kroz Newsletter.