REKLAMACIJE

Obaveštavamo Vas da smo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača OBAVEZNI da prihvatimo sve reklamacije na proizvode kupljene u našim maloprodajnim objektima u roku od 2 (dve) godine od dana kupovine.
Napominjemo da je protekom roka od 6 (šest) meseci od datuma kupovine na kupcu teret dokazivanja da je nedostatak robe postojao u trenutku kada je roba kupljena.


U skladu sa Pravilnikom o pravima potrošača, koji je na snazi u našim maloprodajnim objektima, rok za odgovor na reklamaciju je 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, , u kom roku smo dužni da se pisanim putem izjasnimo o podnetom zahtevu i da predložimo način njegovog rešavanja, a rok za rešavanje reklamacija je 15 (petnaest) dana od dana prijema reklamacije.


Reklamacioni zahtev kupac podnosi pisanim putem, direktno u maloprodajnom objektu u kome je izvršena kupovina robe.


Reklamacija će se uzeti u obzir, isključivo, ukoliko kupac poseduje fiskalni račun za kupljenu robu ili drugi dokaz o kupovini (kopiju računa, slip i sl.). Ukoliko kupac ne poseduje fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini, ne možemo izvršiti zamenu robe, niti izvršiti povrat novca.